Share |

SUKUSEURA KOIVISTON MÄKELÄISET SÄÄNNÖT

Säännöt on päivitetty sukukokouksessa 25.7.2020 Ohkolassa.

A. Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §. Yhdistyksen nimi on Sukuseura Koiviston Mäkeläiset, kotipaikka Helsinki, toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä Seuraksi.

2 §. Seuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

3 §. Seura pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan

  • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita Seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
  • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
  • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
  • harjoittamalla Seuran tarkoitusta edistävää julkaisutoimintaa, sekä
  • pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä

B. Seuran jäsenet

4 §. Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

5 §. Seuraan pyrkivän on ilmoittauduttava Seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota Seurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköpostilla Seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti Seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §. Seuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

7 §. Seuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

8 §. Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä Seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta Seuran kokouksissa.

9 §. Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka erityisesti ansioitunut Seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

10 §. Sukuseuran jäsenistä hallituksen tulee pitää jäsenluetteloa.

C. Seuran hallitus

11§. Seuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta. Heistä on vuosittain erovuorossa kolmannes. Erovuorossa oleva jäsen tai varajäsen voidaan valita uudelleen.

12 §. Seuran varsinainen sukukokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta Seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt.

13 §. Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksesta on koolla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

14 §. Hallitus voi keskuudestaan tai muista Seuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten tai nimetä edustajan Seuran toimintaan liittyviin järjestöihin.

15 §. Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä Seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

16 §. Seura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisten luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

D. Seuran tilit

17 §. Seuran tilit päätetään ja vahvistetaan kalenterivuosittain. Ne on annettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Toiminnantarkastajien lausunto tilien ja Seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

E. Seuran kokoukset

18 §. Seuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana vuosittain huhti-syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava Seuran jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin kirjeellä tai sähköpostilla. Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan Seuran jäsenet hallituksen toimesta kuten varsinaiseen sukukokoukseen.

19 §. Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
3. Todetaan ja hyväksytään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
7. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
8. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen

20 §. Sukukokouksessa on jokaisella Seuran jäsenellä, jonka edellisen vuoden jäsenmaksu on suoritettu, yhtäläinen äänioikeus. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt. Vaaleissa äänten ollessa tasan määrätään tulos arvalla.

F. Sääntöjen muuttaminen ja Seuran purkaminen

21 §. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai Seuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Seuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä sukukokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

22 §. Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä sen omaisuuden käyttämisestä Seuran tarkoitusperiä tai koivistolaistaustaisten yhteisöjen toimintaa edistävällä tavalla. Seuran arkisto luovutetaan Karjalan Liitolle.

23 §. Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

Helsingissä 25.11.2020
Sukuseura Koiviston Mäkeläiset
Hallitus